Politik for BJØRNSHOLM Advokater ApS

efter § 8 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

BJØRNSHOLM Advokater ApS har, som led i fastsættelsen af en politik for virksomhedens overordnede strategiske mål for håndtering af sager omfattet af hvidvaskloven samt risikostyring, udpeget advokat Trine Bjørnsholm som sammen med ledelsen skal sikre, at advokatvirksomhedens politikker, risikovurdering og forretningsgange holdes opdateret, samt at reglerne i hvidvaskloven efterleves af BJØRNSHOLM Advokater ApS.

Trine Bjørnsholm er sammen med BJØRNSHOLM Advokater ApS’ ledelse ansvarlige for advokatvirksomhedens risikoledelse og –styring, så BJØRNSHOLM Advokater ApS alene påtager sig sagstyper, der falder inden for BJØRNSHOLM Advokater ApS’ strategiske målsætning og kompetencer, samt at sagsområderne, som virksomheden påtager sig, er identificeret og vurderet i risikovurderingen.

BJØRNSHOLM Advokater ApS tilbyder specialiseret juridisk rådgivning og professionel sparring inden for en række retsområder, herunder Fast ejendom, Byggeri og entrepriseret, Almene boliger – alment byggeri, Asset Management & Property Management, Erhvervslejeret, Boliglejeret, Tinglysning Foreningsret – andelsboliger og ejerforeninger, Virksomhedsrådgivning- og kontrakter, Bestyrelsesarbejde, Fonde, Konfliktløsning – mediation, Projektledelse og kontraktstyring, Databeskyttelse – GDPR compliance og Private, civilretlige retsforhold.

BJØRNSHOLM Advokater ApS betjener i vidt omfang klienter, hvis identitet og forretning i forvejen er advokatvirksomheden bekendt gennem et længerevarende samarbejde, eller klienter der er henvist af førnævnte klienter og/eller andre samarbejdspartnere, og hvis økonomiske og forretningsmæssige forhold er bekendtgjort for advokatvirksomheden, ligesom klienterne  er hjemmehørende i Danmark eller Europa.

Det er fast politik hos BJØRNSHOLM Advokater ApS, at enhver henvendelse omkring anmodning om juridisk bistand vurderes nøje i forhold til mulige risici, herunder om opgaven er klar og entydig, således at den enkelte advokat kan vurdere eventuelle mulige risici forbundet med opgaven.
Advokaterne i BJØRNSHOLM Advokater ApS orienteres løbende om indkomne sager og klientforhold, så der hos BJØRNSHOLM Advokater ApS er transparens omkring klienter, opgavetyper og mulige interessekonflikter kan identificeres herved.
BJØRNSHOLM Advokater ApS har som led i fastsættelsen af advokatvirksomhedens strategiske mål bestemt, hvilke sagsområder advokatkontoret ønsker at påtage sig, og identificeret samt afgrænset risikoen ved de enkelte sagsområder.

BJØRNSHOLM Advokater ApS har beskrevet dette nærmere  i ”BJØRNSHOLM Advokater ApS Risikovurdering”.

BJØRNSHOLM Advokater ApS har som overordnet strategisk mål for virksomheden at beskæftige sig med følgende sagsområder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 14 i hvidvaskloven:

  1. køb og salg af fast ejendom eller virksomheder i Danmark.
  2. forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver,
  3. åbning eller forvaltning af bankkonti eller værdipapirdepoter,
  4. tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder eller
  5. oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder, fonde m.v., eller
  6. når de på en klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom.

 

Ad 1) ved køb og salg af fast ejendom har BJØRNSHOLM Advokater ApS identificeret,  at vi beskæftiger os med handler af fast ejendom, herunder ejerlejligheder, sommerhuse, liebhaverboliger, andelsboliger mv., samt erhvervshandler i Danmark med en maksimal prisramme på kr. 100 mio.

Ad 2) ved forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver har BJØRNSHOLM Advokater ApS fastsat, at vi indgår aftaler med forvaltningsinstitutter i forbindelse med køb af salg af værdipapirer og andre aktiver på vegne af vores klienter. Vores klinters penge mv. forvaltes via anerkendte penge- og forvaltningsinstitutter. BJØRNSHOLM Advokater ApS modtager ikke kontantbeløb eller andre aktiver.

Ad 3) ved åbning eller forvaltning af bankkonti eller værdipapirdepoter, har BJØRNSHOLM Advokater ApS ligeledes fastsat, at dette alene sker i eller forvaltes via anerkendte penge- og forvaltningsinstitutter. BJØRNSHOLM Advokater ApS modtager ikke kontantbeløb eller andre aktiver.

Ad 4) ved tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder, har BJØRNSHOLM Advokater ApS fastsat, at vi deltager i de generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, hvor der træffes driftsmæssige beslutninger om fremskaffelse af kapital herunder, eventuel lånoptagning, køb og salg af værdipapirer samt ejendomme og lignende. Derefter retter BJØRNSHOLM Advokater ApS henvendelse på vegne virksomheden mv. til anerkendte penge- og forvaltningsinstitutter, der foranlediger fremskaffelsen af kapital eksempelvis ved lånoptagelse.

Ad 5) for oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder, fonde m.v., har BJØRNSHOLM Advokater ApS fastsat, at vi stifter selskaber, herunder udarbejder stiftelsesdokumenter og deltager i stiftende generalforsamlinger samt registrerer selskabet på virk.dk. BJØRNSHOLM Advokater ApS har løbende korrespondance med bestyrelser om driftsmæssige forhold, herunder udarbejdelse af regnskaber, personaleforhold, lejeretlige forhold og retssagsførelse. I fonde behandler BJØRNSHOLM Advokater ApS fondansøgninger, hvilket sker via eksternt ansøgningshåndterings- og votingsystem. Som en del af den daglige drift faciliterer BJØRNSHOLM Advokater ApS klienters bestyrelsesarbejde og yder rådgivning og sparring til bestyrelser, samt forestår forretningsførelsen i og forvaltning af de enkelte bestyrelser, herunder mødeindkalder, mødeledelse, referater, udbetaling af honorarer m.v.

Ad 6) når BJØRNSHOLM Advokater ApS på en klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom, har BJØRNSHOLM Advokater ApS fastsat, at vi sikrer, at pengestrømmen skal og kun foretages via anerkendte penge- eller forvaltningsinstitutter.

BJØRNSHOLM Advokater ApS ledelse overvejer løbende, om denne politik i fuldt tilstrækkeligt omfang fastsætter de overordnede strategiske mål i relation til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme samt det overordnede grundlag for strategisk og operationel risikostyring.

Senest opdateret 09.05.22